A++ A++ A+++ Wersja Kontrastowa

O projekcie

Informacje o projekcie

Przedmiotowy projekt pn. „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Głównym celem projektu jest zapewnienie organowi administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do:

 • zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji gromadzonych w rejestrach publicznych na poziomie gminy oraz świadczonych z ich wykorzystaniem usług elektronicznych online,
 • szczególnie na najwyższych możliwych poziomach dojrzałości;
 • zasobów dotyczących informacji przestrzennej oraz zasobów zdjęciowych, zgromadzonych obecnie w postaci papierowej a posiadających istotną wartość dla obywateli – w tym
 • i przedsiębiorców
 • zwiększonej funkcjonalności aplikacji front-office udostępnianych mieszkańcom Sławkowa – poprzez zastosowanie najnowszego oprogramowania oraz dostosowanie serwisów do
 • europejskiego standardu dostępności dla niepełnosprawnych WCAG 2.0 w zakresie aplikacji front-office.

Cele szczegółowe to:

 • poszerzenie oferty usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miasta Sławków drogą elektroniczną,
 • zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu,
 • podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami, przede wszystkim informacyjnymi oraz geoprzestrzennymi Miasta Sławkowa,
 • usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta, poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów informacyjnych i zasobów typu GIS, a także stworzenie im możliwości komunikacji z Urzędem drogą elektroniczną,
 • podniesienie efektywności poboru podatków i opłat.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania:

   Przygotowanie projektu do realizacji.
   Zakup infrastruktury sprzętowej.
   Uruchomienie eUsług - zakup licencji i wdrożenie systemu e-Urząd.
   Szkolenia użytkowników i administratorów (cross-financing).
   Promocja projektu.
   Nadzór inwestorski - Inżynier projektu.